Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
NET 1GB 149 1 GB START 1GB
на 140240
STOP 1GB
на 140240
NET 3GB 299 3 GB START 3GB
на 140240
STOP 3GB
на 140240
Пакет 100 SMS кон сите мрежи 99 100 SMS кон сите национални мрежи START SMS
на 140143
STOP SMS
на 140143
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин.
кон странство
START 100
на 140303
STOP 100
на 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин.
кон странство
START 200
на 140303
STOP 200
на 140303

По испраќање на SMS-пораката за активација на избраниот пакет ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран. Дополнителните пакети се обновуваат автоматски сè до нивната деактивација. При почетната активација, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот на пресметковниот период.

Брзината на интернет зависи од тарифниот модел што го користите и од типот на SIM-картичката.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .

За сите Ваши слики, видеа, фејсбук и инста сторис. 

Активирајте A1 Go Social, пакет со неограничен интернет за Вашите омилени социјални мрежи Facebook, Instagram, Messenger, Snapchat и WhatsApp.


Со A1 Go Social споделувајте слики и видеа, четувајте со пријателите, гледајте и постирајте инстаграм и фејсбук сторис без да го трошите Вашиот месечен интернет.
 

  Цена (ден./месечно) Интернет. Активација со SMS Деактивација со SMS
A1 Go Social 199 Неограничено за Facebook, Instagram, FB Messenger, Snapchat и WhatsApp START SOCIAL
на 140400
STOP SOCIAL
на 140400


Пакетот A1 Go Social може да го користите се додека имате преостанат мобилен интернет во тарифата. По неговото искористување брзината на интернетот се намалува и за пакетот A1 Go Socal.

Пакетот A1 Go Social важи за тарифните модели од A1 Neo, A1 Neo SIM и A1 Spirt портфолијата. Пакетот се обновува автоматски сè до негова деактивација. При почетната активација, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот на пресметковниот период.

Пакетот A1 Go Social не важи за интернет сообраќај:

  • остварен со видео повици и VoIP повици преку наведените апликации и
  • остварен преку линк кој води кон содржина која е поставена надвор од наведените социјални мрежи (пр. следење на линк од Facebook кој води кон Youtube содржина не спаѓа во интернет сообраќајот вклучен во пакетот Vip Go Social туку истиот се одзема од интернет сообраќајот вклучен во тарифата)