Регистрирај А1 Припејд број

Пополнете ги празните полиња во формата

Со цел подобрување на нивото на безбедност и сигурност на личните податоци при комуникациските услуги, и согласно Законот за електронските комуникации, А1 ДООЕЛ Скопје има обврска да ги евидентира податоците на своите постојни и идни припејд корисници.

Поради тоа, секоја припејд SIM картичките е „заклучена", односно пристапот до услугите ќе биде оневозможен сè до доставувањето на сите барани податоци (име и презиме, ЕМБГ и адреса на живеење според лична карта), нивна верификација и успешно запишување во нашата евиденција.

Освен на овој начин, А1 Припејд корисниците ќе може да ги достават своите лични податоци во кое било продажно место на А1 ДООЕЛ Скопје означено со А1 брендот, или преку одговори на примените SMS пораки од бројот 140150.

Обработката на овие податоци е согласно Законот за заштита на личните податоци, Законот за електронските комуникации и Општите услови на А1 ДООЕЛ Скопје.