1 Општи услови за користење (PDF)

2.  Политика за поднесување барања и склучување договори за засновање на претплатнички однос (PDF)

3.  Барање за склучување договор за засновање претплатнички однос (PDF)

4.  Стандарден договор за засновање претплатнички однос (PDF)

5.  Стандарден договор за засновање претплатнички однос преку систем за плаќање однапред (При Пејд)(PDF)

6.  Образец за поднесување на приговор од претплатник (PDF)

7.  Образец за поднесување на барање за престанок на претплатнички однос (PDF) 

10. Договор за користење на ИКТ услуги (образец – Smart Home решение).

11. Вредности на параметри за квалитет на годишно ниво за 2018 година (PDF)

12. Општи услови за користење на електронски потпис за потпишување на корисничка документација ВР. 26.01.2022 (PDF)

13. Услови за користење на Xplore TV Go услуга