Цена (ден./месечно) Интернет/SMS/Мин. Активација со SMS Деактивација со SMS
NET 1GB 149 1 GB START 1GB
на 140240
STOP 1GB
на 140240
NET 2GB 199 2 GB START 2GB
на 140240
STOP 2GB
на 140240
NET 5GB 299 5GB START 5GB на 140240 STOP 5GB на 140240
Пакет 100 SMS кон сите мрежи 99 100 SMS кон сите
национални мрежи
START SMS
на 140143
STOP SMS
на 140143
Пакет 100 минути кон странство 399 100 мин.
кон странство
START 100
на 140303
STOP 100
на 140303
Пакет 200 минути кон странство 699 200 мин.
кон странство
START 200
на 140303
STOP 200
на 140303

По испраќање на SMS-пораката за активација на избраниот пакет ќе добиете SMS-известување дека дополнителниот пакет е активиран. Дополнителните пакети се обновуваат автоматски сè до нивната деактивација. При почетната активација, месечната претплата за првиот месец се пресметува во пропорционален износ во зависност од бројот на преостанатите денови до крајот на пресметковниот период.

Брзината на интернет зависи од тарифниот модел што го користите и од типот на SIM-картичката.

Тарифните пакети NET 2GB и NET 5GB се промотивни и се со ограничено времетраење.

Сите наведени цени се со вклучен ДДВ .