Служби за итни повици


A1 на претплатниците им овозможува постојан и бесплатен пристап до броевите на службите за итни повици (192, 193, 194, 195). Достапноста до овие броеви (192, 193, 194, 195), односно географската покриеност на A1 е за ниво од -100 dBm, односно најмалото ниво при кое сè уште може да се реализира повик.

Нивото на деталност за одредување на локацијата на повикувачот во урбаните средини изнесува не повеќе од 1 км, додека пак во руралните средини, не повеќе од 35 км.