Фиксна телефонија

  A1 Fix
Месечна претплата (МКД) 149 126

 

Овие тарифи се достапни за активација само на 24 месеци.

 

Цени за услуги од фиксната телефонија

  Цени
Интервал на тарифирање - 60/60 секунди
Национални разговори (кон сите фиксни мрежи) 0.9 0.8 ден./мин.
Разговори кон мобилни мрежи 7.9 6.7 ден./мин.
Повик кон телефонскиот број 188 40 33.9 ден./повик
Повик кон телефонскиот број 1188 40 33.9 ден./повик
Повик кон телефонски броеви 089 ХХХ ХХХ 1.06 0.90 ден./мин.
Повик кон телефонски броеви 0800 ХХХ ХХХ Бесплатно
196 - Информации за состојбата на јавните патишта 1.06 0.90 ден./мин.
185 - Точно време 3 2.5 ден./мин.
197 - Царинска управа на Македонија Бесплатно
198 - Управа за јавни приходи Бесплатно
199 - Министерство за внатрешни работи Бесплатно
190 - Контакт центар на АEK Бесплатно
192 - Полиција Бесплатно
193 - Противпожарна служба Бесплатно
194 - Брза помош Бесплатно
Бесплатно 195 - Центар за управување со кризи Бесплатно

 


 

Дополнителни пакети на корисници на телефонија на GSM технологија

Корисниците на тарифните модели A1 Fix ќе можат да ги активираат следниве дополнителни пакети:

Услуга Цена
Цена на пакет за национални фиксни разговори (МКД) 299 253
Вклучени минути кон сите национални фиксни дестинации Неограничено

 

Услуга Цена
Цена на пакет национални мобилни разговори (МКД) 149 126
Вклучени минути кон сите национални мобилни дестинации 200

 

 

Корисникот ја плаќа вкупната сума при активација на пакетот без разлика во кој период од месецот ја активира услугата. Исто така корисникот го добива вкупниот број на вклучени минути исто без разлика во кој период од месецот ја активира услугата.

Корисникот може да ја деактивира услугата во било кој времески период при што продолжува да ги користи минутите до истек на пресметковниот период.