Едноставно креирање и наплата на фактури

Envoice е иновативно ICT-решение за креирање и наплата на фактури. Envoice e веб-апликација на која корисниците ќе може да се најават со корисничко име и лозинка и на многу едноставен и кориснички пријателски настроен интерфејс да ги креираат фактурите за своите крајни корисници.

Ова решение е развиено од партнерот Emit Knowledge.

Со ова решение на корисникот му се обезбедува едноставност во креирањето на фактурите до своите крајни корисници, наменето е за мали и средни претпријатија кои немаат современи системи за креирање, евиденција и наплата на фактури и свои ЕРП-системи како и за компании што продаваат интернационално.

За повеќе информации, притиснете тука.