Плаќање на нарачка

Ви благодариме што ги користите Vip онлајн-услугите. За да ја комплетирате и да ја платите нарачката, внесете го Вашиот број на нарачка и вкупната сума, потоа продолжете понатаму.