Корисничка поддршка

Какви брзини на интернет обезбедува 4G LTE (теоретски и во реалност).

Теоретските брзини за 4G LTE се до 100 Mbps за download и 50 Mbps за upload при што тие зависат од повеќе фактори – тарифната опција што ја има одбрано карактеристиките на мобилниот уред којшто го користи и од моменталната оптовареност на 4G LTE мрежата. Во зависност од постоењето на горенаведените услови и околности очекуваните брзини за пренос на податоци се движат од 15 Mbps до 25 Mbps за download и до 10 Mbps за upload.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања