Корисничка поддршка

Дали може да ги плаќам моите сметки преку Траен налог?

Да, плаќање преку траен налог може да се реализира:

Физички лица - доколку имате отворена транскакциска сметка во една од наведените банки: НЛБ Банка, Стопанска Банка АД и Комерцијална Банкa.

За активирање на “Траен налог” потребно e да го посетите најблискиот А1 продажен салон каде што ќе потпишете барање за реализација на траен налог при што потребни документи за активација на услугата што треба да ги приложите се:
- лична карта,
- трансакциска сметка,
- податок за број на претплатник (означен на претплатничкиот договор и месечните фактури, во делот “Податоци за Вашата сметка”).


Доколку плаќањето преку траен налог не е реализирано ќе добиете СМС порака со информација за отворен долг при што потребно е да извршите плаќање на сметката преку некој од другите канали на плаќање.
 

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања