Дата центар услуги

A1 VPS - Виртуелен приватен сервер

Услугата A1 VPS овозможува користење на виртуелна инфраструктура како услуга (Infrastructure as a Service - IaaS), која ќе ги задоволи сите Ваши потреби од аспект на продукциска, тестна или развојна околина.

Услугата Ви овозможува:

 • Месечно плаќање за достапните ресурси
 • Enterprise тип на безбедносни услови
 • Флексибилни модели на зголемување и намалување на ресурси

Серверската инфраструктура во Вашата компанија претставува капитална инвестиција и побарува соодветни услови за работа и чување, а воедно има потреба од ангажман на ИТ лица. Со избор на услугата A1 VPS ќе се ослободите од рутинските работи поврзани со одржување на опремата, а Вие ќе бидете фокусирани на Вашата примарна дејност.

Во рамки на услугата A1 VPS можете да поставите:

 • Веб-страници и веб-продавници
 • Апликации и бази на податоци
 • Чување на податоци (Storage as a Service)

Со услугата A1 VPS, Вашите податоци се сместени во истиот дата центар како и инфраструктурната опрема на A1 и подлежат на исти сигурносни правила.

Наплатата за услугата е од моментот на активирање на услугата, до моментот на деактивирање на услугата.

A1 VPS основни пакети S M
Процесор (CPU) 1 процесор 2 процесори
Меморија (RAM) 2 GB 4 GB
Простор на диск (HDD) 20 GB 50 GB
Брзина на пристап 2 Mbps 4 Mbps
IP Адреса 1 1
Број на инсталациии на оперативен систем/годишно со лиценца обезбедена од корисникот 2 2
Број на backup и реставрација на корисничките податоци/годишно, на барање на корисникот 2 2
Месечна претплата 2.099 ден. 3.899 ден.

A1 VPS пакетите се достапни со склучување договор на 24 месеци.

Дополнителни пакети за активација на барање на корисник

Основните VPS пакети можете да ги дополните со фиксни и флексибилни дополнителни ресурси според потребите на Вашата компанија.

Фиксни дополнителни ресурси Единица Месечна претплата
Процесор (CPU) 1 процесор 1.199 ден.
Меморија (RAM) 1 GB 199 ден.
Простор на диск (HDD) 10 GB 59 ден.
Брзина на пристап 1 Mbps 399 ден.

Додавањето на фиксни ресурси се реализира од страна на A1, на барање на корисникот.

A1 Е-mail Hosting - Хостирање на Вашиот E-mail

Услугата A1 Е-mail Hosting е наменета за компании кои сакаат сигурен и прегледен E-mail сервис. Зависно од Вашите потреби, можете да одберете од четири Е-mail Hosting пакети: Mail XS, Mail S, Mail M и Mail L. E-mail Hosting пакетите се достапни за физички и правни лица.

E-mail Hosting пакети

Вклучени опции Mail XS Mail S Mail M Mail L
Месечна претплата (денари) 119 199 299 499
Kапацитет на mail сандаче 200 MB 200 MB 200 MB 200 MB
Mail адреси 10 25 50 100
Mail-инг листа - - 1 5
Webmail Interface        

Цени за дополнителни услуги

Дополнителни опции според тарифен модел Mail XS Mail S Mail M Mail L
Зголемување на капацитет на mail сандаче (inbox) 200MB - 500MB 79 ден. 149 ден. 249 ден. 599 ден.
Зголемување на капацитет на mail сандаче (inbox) 200MB - 1GB 159 ден. 349 ден. 649 ден. 1499 ден.
Дополнителни опции денари/месечно
Дополнителни 10 e-mail адреси (200MB) 49
Дополнителни 100 e-mail адреси (200MB) 490
Дополнителни 10 e-mail адреси (500MB) 99
Дополнителни 100 e-mail адреси (500MB) 990
Дополнителнa e-mail адресa (1GB) 99
Дополнителни 10 e-mail адреси (1GB) 199
Дополнителни 100 e-mail адреси (1GB) 1.999

Серверите се сместени во дата центарот на A1 кој ги задоволува највисоките стандарди за сместување на ИТ опрема.

A1 Web Hosting - Хостирање на Вашата веб-страница

Услугата A1 Web Hosting овозможува хостирање (поставување) на веб-страниците на Вашата компанија на сервери кои се сместени во дата центарот на A1 и користење на бази на податоци.

Понудата се состои од четири Web Hosting пакети: Web Hosting Basic, Web Hosting Silver, Web Hosting Gold и Web Hosting Platinum. Web Hosting пакетите се достапни за правни лица. Ценовникот се однесува на месечната претплата и дополнителните услуги на Web Hosting пакетите.

Вклучени опции Basic Silver Gold Platinum
Месечна претплата (денари) 299 549 999 1,799
Web Hosting (MB) 100 300 500 1.500
Месечен сообраќај (GB) 15 30 50 100
Mail адреси (200MB) 20 30 50 100
Mail-инг листа - - 1 5
Вклучени под-domain-и 1 2 5 10
Дополнителни опции денари/месечно
Дополнителни 10 e-mail адреси (200MB) 49
Дополнителни 100 e-mail адреси (200MB) 490
Дополнителни 10 e-mail адреси (500MB) 99
Дополнителни 100 e-mail адреси (500MB) 990
Дополнителна 1 e-mail адреса (1 GB) 99
Дополнителни 10 e-mail адреси (1 GB) 199
ополнителни 100 e-mail адреси (1 GB) 1,989
Дополнителен простор (WEB/SQL месечно за 100MB) 99
Дополнителен простор (WEB/SQL месечно за 500MB) 299
Дополнителен простор (WEB/SQL месечно за 3GB) 999
Дополнителен сообраќај 10GB 99
Дополнителен сообраќај 100GB 499
Зголемување на капацитет на влезните e-mail сандачиња (inbox) 200MB - 500MB 99 149 249 449
Зголемување на капацитет на влезните e-mail сандачиња (inbox) 200MB - 1GB 249 349 599 1199

Услугата е идеално решение за компании кои сакаат професионално опкружување и врвна платформа за поставување и одржување на своите веб-страници.

Услугата е идеално решение за компании кои сакаат професионално опкружување и врвна платформа за поставување и одржување на своите веб-страници.

Регистрација на домени

A1 е официјален регистрар на МАРНет за регистрација на национални интернет домени .mk и поддомени .com.mk, .edu.mk, .org.mk, .net.mk, и .inf.mk.

Регистрација за 1 година Цена
Прва регистрација 999 ден.
Обнова на регистрација 799 ден.

Како да регистрирам или обновам домен?

За регистрација или обнова на Вашиот домен преку A1 потребно е да ја доставите следнава документација во кое било наше продажно место или на Вашиот продажен агент:

 • Пополнето барање за домен, со печат и потпишано од овластено лице на правниот субјект, односно од лицето регистрант ако станува збор за физички лица
 • Документ за лична идентификација - лична карта или пасош доколку сте приватен корисник, или извод од Централен регистар не постар од 6 месеци, доколку сте деловен корисник
 • Платен износ за регистрација или обнова на домен

Колокација - Безбеден простор за Вашата ИКТ опрема

Со услугата Колокација обезбедете континуитет во работењето со сместување на Вашата клучна ИКТ инфраструктура во A1 дата центарот.

Услугата Колокација вклучува:

 • Надзор на температура, систем за дојава и гаснење на пожар, контрола на пристап и видео надзор, редундантни системи за климатизација и напoјување со електрична енергија.
 • Просторот во колокациските ормани се изнајмува според бројот на стандардни полици (Rack Unit) потребни за сместување на опремата и максималната електрична моќност на колоцираната опрема.

Exoscale e ICT-услуга што овозможува користење виртуелна Cloud инфраструктура. Оваа услуга ја нудиме во соработка со партнер на А1Телеком Австрија Групацијата.

Exoscale располага со четири дата-центри, кои се наоѓаат во Европа, и тоа два во Швајцарија, еден во Германија и еден во Австрија, кои ги исполнуваат сите европски и светски стандарди за работа во Cloud.

Типот на услугата е Инфраструктура како сервис (IaaS) и овозможува:

 • можност за Ваш избор на дата-центар со сервери на европска почва
 • висока достапност на услугата од 99,5%
 • наплата на услугата по искористеност во зависност од времето и од алоцираните ресурси
 • атрактивни цени

Exoscale нуди можност за креирање продукциска, тестна или развојна околина со инстанци (виртуелни машини) според Вашите потреби, додека конфигурацијата на инстанците е скалабилна.

Во рамките на услугата Exoscale, на Вашите инстанци можете да поставите веб-апликации, бази на податоци, да користите простор за чување податоци и слично.

Продуктното портфолио на Exoscale, меѓу другото, ги нуди следните продукти, односно услуги:

 • Скалабилни виртуелни машини со високи перформанси
 • Скалабилен и сигурен простор за чување податоци во Cloud (storage)
 • Моќни графички процесори (GPU servers)
 • DNS (Domain Name Servers) сервери
 • Runstatus – Алатка за мониторинг и известување за инциденти

Цените на услугата зависат од избраната конфигурација и од времето на нејзино користење и се наплаќа само времето кога инстанцата е активна.

Ценовник на дел од продуктите од Excoscale портфолиото (без вклучен 18% ДДВ):

Скалабилни виртуелни машини со високи перформанси

Ценовник на дел од продуктите од Excoscale портфолиото (без вклучен 18% ДДВ):

Стандардни инстанци:

Micro
4.54 EUR/месечно
512 MB RAM
1 CPU Core
Tiny
9.09 EUR/месечно
1 GB RAM
1 CPU Core
Small
14.54 EUR/месечно
2 GB RAM
2 CPU Cores
Medium
29.09 EUR/месечно
4 GB RAM
2 CPU Cores
Large
58.19 EUR/месечно
8 GB RAM
4 CPU Cores
Extra-Large
116.38 EUR/месечно
16 GB RAM
4 CPU Cores
Huge
232.76 EUR/месечно
32 GB RAM
8 CPU Cores

Големи инстанци:

Mega
465.51 EUR/месечно
64 GB RAM
12 CPU Cores
Titan
931.02 EUR/месечно
128 GB RAM
16 CPU Cores
Jumbo
1.396,53 EUR/месечно
225 GB RAM
24 CPU Cores

Скалабилен и сигурен простор за чување на податоци во Cloud (storage)

Волумен
0,01800 EUR / GB / месечно
Сообраќај надвор 0,0182 EUR / GB
Сообраќај внатре БЕСПЛАТНО

Моќни графички процесори (GPU servers)

Small
900.11 EUR/месечно
1 GPU
56 GB RAM
12 CPU Cores
Medium
1.318,34 EUR/месечно
2 GPU
90 GB RAM
16 CPU Cores
Large
1.736,57 EUR/месечно
3 GPU
120 GB RAM
24 CPU Cores
Huge
2.172,99 EUR/месечно
4 GPU
225 GB RAM
48 CPU Cores

DNS (Domain Name Servers) сервери

Small
1 Зона
1 EUR/месечно
Medium
10 Зони
5 EUR/месечно
Large
50 Зони
23 EUR/месечно

Искористените услуги се наплаќаат преку месечна фактура издадена од A1 при што сите надоместоци ќе бидат пресметани согласно со погоре наведените цени и ќе бидат наведени во фактурата во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на нејзиното изготвување.

Повеќе информации за Exoscale можете да најдете на www.exoscale.com

дел од нашите клиенти