Дата центар услуги

A1 VPS - Виртуелен приватен сервер

Услугата A1 VPS овозможува користење на виртуелна инфраструктура како услуга (Infrastructure as a Service - IaaS), која ќе ги задоволи сите Ваши потреби од аспект на продукциска, тестна или развојна околина.

Услугата Ви овозможува:

 • Месечно плаќање за достапните ресурси
 • Enterprise тип на безбедносни услови
 • Флексибилни модели на зголемување и намалување на ресурси

Серверската инфраструктура во Вашата компанија претставува капитална инвестиција и побарува соодветни услови за работа и чување, а воедно има потреба од ангажман на ИТ лица. Со избор на услугата A1 VPS ќе се ослободите од рутинските работи поврзани со одржување на опремата, а Вие ќе бидете фокусирани на Вашата примарна дејност.

Во рамки на услугата A1 VPS можете да поставите:

 • Веб-страници и веб-продавници
 • Апликации и бази на податоци
 • Чување на податоци (Storage as a Service)

Со услугата A1 VPS, Вашите податоци се сместени во истиот дата центар како и инфраструктурната опрема на A1 и подлежат на исти сигурносни правила.

Наплатата за услугата е од моментот на активирање на услугата, до моментот на деактивирање на услугата.

 

A1 VPS основни пакети S M
Процесор (CPU) 1 процесор 2 процесори
Меморија (RAM) 1 GB 4 GB
Простор на диск (HDD) 50 GB 100 GB
Брзина на пристап 10 Mbps 20 Mbps
IP Адреса 1 2
Месечна претплата 990 ден. 2.390 ден.

A1 VPS пакетите се достапни со склучување договор на 24 месеци.

Дополнителни пакети за активација на барање на корисник

Основните VPS пакети можете да ги дополните со фиксни и флексибилни дополнителни ресурси според потребите на Вашата компанија.

Фиксни дополнителни ресурси Единица Месечна претплата
Процесор (CPU) 1 процесор 500 ден.
Меморија (RAM) 1 GB 200 ден.
Простор на диск (HDD) 10 GB 50 ден.
Брзина на пристап 10 Mbps 1.000 ден.
Дополнителни IP адреси 1 IP адреса 253,39 ден.
Windows server 1 виртуелен сервер 1.016,10 ден.

Додавањето на фиксни ресурси се реализира од страна на A1, на барање на корисникот. Сите цени се без вклучен ДДВ.

A1 Е-mail Hosting - Хостирање на Вашиот E-mail

Услугата A1 Е-mail Hosting е наменета за компании кои сакаат сигурен и прегледен E-mail сервис. Зависно од Вашите потреби, можете да одберете од четири Е-mail Hosting пакети: Email hosting S Standard, Email hosting S Premium, Email hosting M Standard и Email hosting M Premium. E-mail Hosting пакетите се достапни за правни лица.

E-mail Hosting пакети

Вклучени опции A1 e-mail hosting S A1 e-mail hosting M
Standard Premium Standard Premium
Месечна претплата (денари) 1.190 1.790 3.990 5.990
Kапацитет на mail сандаче 4 GB 10 GB 4 GB 10 GB
Mail адреси 10 10 50 50
Web mail interface да да да да

Цени за дополнителни услуги

Дополнителни опции денари/месечно
Дополнителни 5 e-mail адреси (4 GB) (за Standard) 400
Дополнителни 5 e-mail адреси (10 GB) (за Premium) 600

Серверите се сместени во дата центарот на A1 кој ги задоволува највисоките стандарди за сместување на ИТ опрема. Сите цени се без вклучен ДДВ.

A1 Web Hosting - Хостирање на Вашата веб-страница

Услугата A1 Web Hosting овозможува хостирање (поставување) на веб-страниците на Вашата компанија на сервери кои се сместени во дата центарот на A1 и користење на бази на податоци.

Понудата се состои од три "Web Hosting" пакети: Web Hosting S, Web Hosting M и Web Hosting L. "Web Hosting" пакетите се достапни за правни лица. Ценовникот се однесува на месечната претплата и дополнителните услуги на Web Hosting пакетите.

Вклучени опции A1 web hosting S A1 web hosting M A1 web hosting L
Месечна претплата (денари) 189 549 899
Web Hosting (GB) 1 10 20
Месечен сообраќај (GB) неограничен неограничен неограничен
Mail адреси (1 GB) 10 10 10
Вклучени поддомени 1 5 5
Дополнителни опции денари/месечно
Дополнителeн 1 GB простор (за Web Hosting S) 50
Дополнителeн 5 GB простор (за Web Hosting M и L) 200
Дополнителни 5 e-mail адреси (1 GB) 50

Услугата е идеално решение за компании кои сакаат професионално опкружување и врвна платформа за поставување и одржување на своите веб-страници. Сите цени се без вклучен ДДВ.

Регистрација на домени

A1 е официјален регистрар на МАРнет за регистрација на национални интернет домени .mk и поддомени .com.mk, .edu.mk, .org.mk, .net.mk, и .inf.mk.

Регистрација за 1 година Цена
Прва регистрација 999 ден.
Обнова на регистрација 799 ден.

Како да регистрирам или обновам домен?

За регистрација или обнова на Вашиот домен преку A1 потребно е да ја доставите следната документација во кое било наше продажно место или на Вашиот продажен агент:

 • Пополнето барање за домен, со печат и потпишано од овластено лице на правниот субјект, односно од лицето регистрант ако станува збор за физички лица
 • Документ за лична идентификација - лична карта или пасош доколку сте приватен корисник, или извод од Централен регистар не постар од 6 месеци, доколку сте деловен корисник
 • Платен износ за регистрација или обнова на домен

Колокација - Безбеден простор за Вашата ИКТ опрема

Со услугата Колокација обезбедете континуитет во работењето со сместување на Вашата клучна ИКТ инфраструктура во A1 дата центарот.

Услугата Колокација вклучува:

 • Надзор на температура, систем за дојава и гаснење на пожар, контрола на пристап и видео надзор, редундантни системи за климатизација и напoјување со електрична енергија.
 • Просторот во колокациските ормани се изнајмува според бројот на стандардни полици (Rack Unit) потребни за сместување на опремата и максималната електрична моќност на колоцираната опрема.

Exoscale e ICT-услуга што овозможува користење виртуелна Cloud инфраструктура. Оваа услуга ја нудиме во соработка со партнер на А1Телеком Австрија Групацијата.

Exoscale располага со четири дата-центри, кои се наоѓаат во Европа, и тоа два во Швајцарија, еден во Германија и еден во Австрија, кои ги исполнуваат сите европски и светски стандарди за работа во Cloud.

Типот на услугата е Инфраструктура како сервис (IaaS) и овозможува:

 • можност за Ваш избор на дата-центар со сервери на европска почва
 • висока достапност на услугата од 99,5%
 • наплата на услугата по искористеност во зависност од времето и од алоцираните ресурси
 • атрактивни цени

Exoscale нуди можност за креирање продукциска, тестна или развојна околина со инстанци (виртуелни машини) според Вашите потреби, додека конфигурацијата на инстанците е скалабилна.

Во рамките на услугата Exoscale, на Вашите инстанци можете да поставите веб-апликации, бази на податоци, да користите простор за чување податоци и слично.

Продуктното портфолио на Exoscale, меѓу другото, ги нуди следните продукти, односно услуги:

 • Скалабилни виртуелни машини со високи перформанси
 • Скалабилен и сигурен простор за чување податоци во Cloud (storage)
 • Моќни графички процесори (GPU servers)
 • DNS (Domain Name Servers) сервери
 • Runstatus – Алатка за мониторинг и известување за инциденти

Цените на услугата зависат од избраната конфигурација и од времето на нејзино користење и се наплаќа само времето кога инстанцата е активна.

Ценовник на дел од продуктите од Excoscale портфолиото (без вклучен 18% ДДВ):

Скалабилни виртуелни машини со високи перформанси

Ценовник на дел од продуктите од Excoscale портфолиото (без вклучен 18% ДДВ):

Стандардни инстанци:

Micro
4.54 EUR/месечно
512 MB RAM
1 CPU Core
Tiny
9.09 EUR/месечно
1 GB RAM
1 CPU Core
Small
14.54 EUR/месечно
2 GB RAM
2 CPU Cores
Medium
29.09 EUR/месечно
4 GB RAM
2 CPU Cores
Large
58.19 EUR/месечно
8 GB RAM
4 CPU Cores
Extra-Large
116.38 EUR/месечно
16 GB RAM
4 CPU Cores
Huge
232.76 EUR/месечно
32 GB RAM
8 CPU Cores

Големи инстанци:

Mega
465.51 EUR/месечно
64 GB RAM
12 CPU Cores
Titan
931.02 EUR/месечно
128 GB RAM
16 CPU Cores
Jumbo
1.396,53 EUR/месечно
225 GB RAM
24 CPU Cores

Скалабилен и сигурен простор за чување на податоци во Cloud (storage)

Волумен
0,01800 EUR / GB / месечно
Сообраќај надвор 0,0182 EUR / GB
Сообраќај внатре БЕСПЛАТНО

Моќни графички процесори (GPU servers)

Small
900.11 EUR/месечно
1 GPU
56 GB RAM
12 CPU Cores
Medium
1.318,34 EUR/месечно
2 GPU
90 GB RAM
16 CPU Cores
Large
1.736,57 EUR/месечно
3 GPU
120 GB RAM
24 CPU Cores
Huge
2.172,99 EUR/месечно
4 GPU
225 GB RAM
48 CPU Cores

DNS (Domain Name Servers) сервери

Small
1 Зона
1 EUR/месечно
Medium
10 Зони
5 EUR/месечно
Large
50 Зони
23 EUR/месечно

Искористените услуги се наплаќаат преку месечна фактура издадена од A1 при што сите надоместоци ќе бидат пресметани согласно со погоре наведените цени и ќе бидат наведени во фактурата во денарска противвредност по среден курс на НБРМ на денот на нејзиното изготвување.

Повеќе информации за Exoscale можете да најдете на www.exoscale.com

дел од нашите клиенти