Супер подарок
со Е-сметка!

Активирај електронска сметка
и освој смартфон + телевизор

Пакет со
Motorola G8
+ Phillips TV 32"

Активирајте ја услугата Е-сметка
и имате можност да освоите
пакет со смартфон Motorola G8 и телевизор Philips TV 32PHT4203/12.

Со услугата Е-сметка Вашите месечни сметки ќе ги добивате електронски на Вашата е-мејл адреса, брзо, безбедно и секогаш навреме, наместо во хартиена форма.

Со активирање на Е-сметка, автоматски станувате учесник во извлекувањата во кои вкупно доделуваме 33 пакети со смартфон и телевизор.

Прво извлекување
04.02.2021
доделуваме
11
пакети
Второ извлекување
04.03.2021
доделуваме
11
пакети
Трето извлекување
06.04.2021
доделуваме
11
пакети

Право за учество во извлекувањето имаат сите А1 резидентни корисници (физички лица) со активна електронска сметка до денот на доделување на подароците, како и сите А1 бизнис корисници (правни лица) со дадена согласност за електронска сметка.

Сите корисници со активирана Е-сметка кои ќе направат навремено плаќање на сметките во наведениот рок, имаат двојно поголема можност за подарок.

Во извлекувањата учествуваат сите корисници кои имаат активирана Е-сметка најдоцна до последниот ден од претходниот месец.

Сите корисници кои претходно веќе ја имаат активирано услугата Е-сметка, автоматски и тие учествуваат во извлекувањата.

Правила за доделување подароци со активација на Е-сметка во текот на месеците Јануари, Февруари и Март 2021 година

Основни информации

Со иницијативата за активација на Е-сметка А1 Македонија ја промовира можноста за своите крајни корисници за користење на опцијата за добивање на месечните сметки по електронски пат (електронска сметка) и плаќање на месечните сметки во рамки на наведениот рок (навремено плаќање).

Во рамките на оваа иницијатива, А1 Македонија овозможува секој краен корисник кој ги исполнува условите наведени подолу, автоматски и без дополнителен надомест да биде вклучен во извлекување со можност да добие вреден подарок.

Услови за учество во извлекувањата на подароци

1. Право за учество во извлекувањето имаат сите резидентни корисници (физички лица) на А1 Македонија со активна електронска сметка до денот на доделување на подароците (активирана преку формата за Активација на е-сметка, мобилната апликација Мојот А1, со испраќање на SMS порака или со повик во А1 Контакт центарот), како и сите бизнис корисници (правни лица) на А1 Македонија со дадена согласност за електронска сметка.

2. Сите корисници на А1 Македонија кои го исполнуваат условот под точка 1) и дополнително вршат навремено плаќање на месечните фактури во рокот наведен во истите, учествуваат уште по еднаш во листата за извлекување, односно имаат двојно поголема шанса за добивање на подарок.

Датуми на извлекувања на подароци

А1 Македонија во текот на месеците Јануари, Февруари и Март 2021 година, ќе организира 3 (три) одвоени извлекувања, при што по случаен избор во секое извлекување ќе извлече по 11 (единаесет) свои корисници кои ги исполнуваат условите наведени погоре и ќе им додели вредни подароци, и тоа:

Извлекувања Број и тип на подароци Период за учество
I извлекување на 04.02.2021 година 11 (единаесет) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.01.2021 - 31.01.2021
II извлекување на 04.03.2021 година 11 (единаесет) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.02.2021 - 28.02.2021
III извлекување на 06.04.2021 година 11 (единаесет) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.03.2021 - 31.03.2021
Правила за извлекување и подигање на подароците
 • Месечните извлекувања на добитниците на подароци се вршат по случаен избор, по електронски пат, со помош на специјален софтвер;
 • Извлекувањата ќе се одржат во деловните простории на А1 Македонија во Скопје и ќе бидат контролирани од посебна комисија составена од претставници на А1 Македонија;
 • Сите корисници кои ќе добијат подарок од А1 Македонија ќе бидат контактирани со повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на веб-страницата на А1 Македонија - www.A1.mk;
 • Доставата на подароците до извлечените корисници ќе се изврши на адресата на добитникот на подарок, преку овластена компанија која врши поштенски услуги за достава. Доставата на подарокот е на сметка на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Добитникот не треба да плаќа за услугата за достава.
 • Предавањето на подароците се извршува исклучиво лично на корисникот кој добил подарок од А1 Македонија, со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или пасош). Во случај кога ќе се извлече бизнис корисник (правно лице), подарокот ќе го преземе овластеното лице на правното лице со приложување на документ за лична идентификација.
 • Доколку од оправдани причини корисникот кој добил подарок, не е во можност лично да изврши преземање на подарокот, тогаш подарокот може да го преземе друго ополномоштено лице со нотарски заверено полномошно дадено од корисникот;
 • При евентуална неуспешна достава на адресата која корисникот ја има дадено на А1 Македонија, корисниците кои добиле подарок може да ги подигнат своите подароци од деловните простории на А1 Македонија во Скопје (Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје) во рок од 90 (деведесет) дена од датумот на извлекување. Доколку во овој рок подарокот не се подигне од страна на корисникот, тогаш корисникот го губи правото да го подигне доделениот подарок.

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на број 077 1234.

Добитници

Добитници од трето извлекување на 06.04.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
526555162 Бесник Алиу Куманово
526139759 Рамадан Даути Скопје
528428219 Душица Станковиќ Куманово
526551317 Емилија Стоиманова Пробиштип
526930598 Марија Најдеска Скопје
529434582 Иса Сејдиноски Кичево
526911017 Владо Јовановски Скопје
526971257 Злате Талевски Прилеп
527711153 Сашко Тодоров Кавадарци
527367473 Ивана Николовска Струга
527586752 Златко Котевски Битола
Добитници од второто извлекување на 04.03.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
528042406 Мирјана Ристова Велес
528093554 Ивица Димитриески Гостивар
523891572 Гордана Трајковиќ Куманово
527998556 Елена Трпковска Скопје
530019355 Авни Сулејмани Скопје
529250240 Владимир Лукиќ Скопје
528522269 Славица Трифуновска Куманово
530834476 Слаѓана Алексовска Крива Паланка
526756609 Анета Додевска Куманово
530994208 Ердин Рамадановски Скопје
528420244 Сашо Качаков Скопје
Добитници од првото извлекување на 04.02.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
523632944 Владо Блажевски Скопје
523800391 Луна-Гив ДООЕЛ Делчево
524211378 Татјана Костова Штип
524539011 Синиша Милошевски Тетово
526361817 Елизабета Секулоска-Анакеска Охрид
527994416 Гоце Крокаров Битола
528468535 Петар Караѓулески Прилеп
528620780 Александра Јосифовска Битола
529443992 Трајче Атанасов Неготино
530513478 Марио Маџаров Струмица
530727476 Пандо Стојчевски Битола

Активирај Е-сметка

Услугата Е-сметка можете да ја активирате на еден од следните начини:

 • преку веб-формата
 • преку мобилната апликација Мојот А1, во делот Сметки
 • со праќање SMS порака во која ќе ја наведете Вашата е-мејл адреса на бесплатниот број 140410
 • преку веб-страницата www.A1.mk во секцијата Мојот А1

Бизнис корисниците можат да активираат Е-сметка со давање согласност за електронска сметка на следниот начин.

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на 077 1234.