Со онлајн плаќање
и Е-сметка

до супер подарок

Пакет со
Motorola G8
+ Phillips TV 32"

Со онлајн плаќање и Е-сметка
имате можност да освоите
пакет со смартфон Motorola G8 и телевизор Philips TV 32PHT4203/12.

Со услугата Е-сметка Вашите месечни сметки ќе ги добивате електронски на Вашата е-мејл адреса, брзо, безбедно и секогаш навреме, наместо во хартиена форма, или ќе ги преземате бесплатно преку SMS.

Со активирање на Е-сметка, автоматски станувате учесник во извлекувањата во кои вкупно доделуваме 49 пакети со смартфон и телевизор.

I извлекување на 06.07.2021
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.06.2021 - 30.06.2021

II извлекување на 05.08.2021
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.07.2021 - 31.07.2021

III извлекување на 07.09.2021
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.08.2021 - 31.08.2021

IV извлекување на 07.10.2021
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.09.2021 - 30.09.2021

V извлекување на 09.11.2021
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.10.2021 - 31.10.2021

VI извлекување на 07.12.2021
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.11.2021 - 30.11.2021

VII извлекување на 11.01.2022
7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12
Период за учество01.12.2021 - 31.12.2021
Извлекувања Број и тип на подароци Период за учество
I извлекување на 06.07.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.06.2021 - 30.06.2021
II извлекување на 05.08.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.07.2021 - 31.07.2021
III извлекување на 07.09.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.08.2021 - 31.08.2021
IV извлекување на 07.10.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.09.2021 - 30.09.2021
V извлекување на 09.11.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.10.2021 - 31.10.2021
VI извлекување на 07.12.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.11.2021 - 30.11.2021
VII извлекување на 11.01.2022 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.12.2021 - 31.12.2021

Право за учество во извлекувањето имаат сите А1 резидентни корисници (физички лица) со активна електронска сметка до денот на доделување на подароците, сите А1 резидентни корисници кои дале согласност за бесплатно преземање на сметките преку SMS, како и сите А1 бизнис корисници (правни лица) со дадена согласност за електронска сметка.

Сите корисници со активирана Е-сметка кои ќе направат онлајн плаќање на сметките преку A1.mk или апликацијата Мојот А1, имаат двојно поголема можност за подарок.

Во извлекувањата учествуваат сите корисници кои имаат активирана Е-сметка најдоцна до последниот ден од претходниот месец.

Сите корисници кои претходно веќе ја имаат активирано услугата Е-сметка, автоматски и тие учествуваат во извлекувањата.

Правила за доделување подароци со активација на Е-сметка и онлајн плаќање во текот на месеците Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември 2021 година

Основни информации

Со иницијативата за активација на Е-сметка А1 Македонија ја промовира можноста за своите крајни корисници за користење на опцијата за добивање на месечните сметки по електронски пат (електронска сметка) и плаќање на месечните сметки по електронски пат (онлајн плаќање).

Во рамките на оваа иницијатива, А1 Македонија овозможува секој краен корисник кој ги исполнува условите наведени подолу, автоматски и без дополнителен надомест да биде вклучен во извлекување со можност да добие вреден подарок.

Услови за учество во извлекувањата на подароци
 1. 1. Право на учество во извлекувањето имаат сите резидентни корисници (физички лица) на А1 Македонија со активна електронска сметка до денот на доделување на подароците (активирана преку формата за Активација на е-сметка, мобилната апликација Мојот А1, со испраќање на SMS порака или со повик во А1 Контакт центарот), како и сите бизнис корисници (правни лица) на А1 Македонија со дадена согласност за електронска сметка. Право на учество имаат и физичките лица кои дале согласност за бесплатно преземање на фактурите преку активен линк преку SMS.
 2. 2. Сите корисници на А1 Македонија кои го исполнуваат условот под точка 1) и дополнително вршат онлајн плаќање на месечните сметки преку веб-страницата на А1 Македонија или апликацијата Мојот А1, учествуваат уште по еднаш во листата за извлекување, односно имаат двојно поголема шанса за добивање на подарок.
Датуми на извлекувања на подароци

А1 Македонија во текот на месеците Јуни, Јули, Август, Септември, Октомври, Ноември и Декември 2021 година, ќе организира 7 (седум) одвоени извлекувања, при што по случаен избор во секое извлекување ќе извлече по 7 (седум) свои корисници кои ги исполнуваат условите наведени погоре и ќе им додели вредни подароци, и тоа:

Извлекувања Број и тип на подароци Период за учество
I извлекување на 06.07.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.06.2021 - 30.06.2021
II извлекување на 05.08.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.07.2021 - 31.07.2021
III извлекување на 07.09.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.08.2021 - 31.08.2021
IV извлекување на 07.10.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.09.2021 - 30.09.2021
V извлекување на 09.11.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.10.2021 - 31.10.2021
VI извлекување на 07.12.2021 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.11.2021 - 30.11.2021
VII извлекување на 11.01.2022 7 (седум) пакети - Motorola G8 + Philips TV 32PHT4203/12 01.12.2021 - 31.12.2021
Правила за извлекување и подигање на подароците
 • Месечните извлекувања на добитниците на подароци се вршат по случаен избор, по електронски пат, со помош на специјален софтвер;
 • Извлекувањата ќе се одржат во деловните простории на А1 Македонија во Скопје и ќе бидат контролирани од посебна комисија составена од претставници на А1 Македонија;
 • Сите корисници кои ќе добијат подарок од А1 Македонија ќе бидат контактирани со повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на веб-страницата на А1 Македонија - www.A1.mk;
 • Доставата на подароците до извлечените корисници ќе се изврши на адресата на добитникот на подарок, преку овластена компанија која врши поштенски услуги за достава. Доставата на подарокот е на сметка на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје. Добитникот не треба да плаќа за услугата за достава.
 • Предавањето на подароците се извршува исклучиво лично на корисникот кој добил подарок од А1 Македонија, со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или пасош). Во случај кога ќе се извлече бизнис корисник (правно лице), подарокот ќе го преземе овластеното лице на правното лице со приложување на документ за лична идентификација.
 • Доколку од оправдани причини корисникот кој добил подарок, не е во можност лично да изврши преземање на подарокот, тогаш подарокот може да го преземе друго ополномоштено лице со нотарски заверено полномошно дадено од корисникот;
 • При евентуална неуспешна достава на адресата која корисникот ја има дадено на А1 Македонија, корисниците кои добиле подарок може да ги подигнат своите подароци од деловните простории на А1 Македонија во Скопје (Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје) во рок од 90 (деведесет) дена од датумот на извлекување. Доколку во овој рок подарокот не се подигне од страна на корисникот, тогаш корисникот го губи правото да го подигне доделениот подарок.

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на број 077 1234.

Добитници на пакет со смартфон Motorola G8 и телевизор Philips TV 32PHT4203/12.

Добитници од првото извлекување на 06.07.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
521125060 Игор Стојковиќ Куманово
523796543 Игор Јаневски Тетово
526662957 Крсте Николов Кавадарци
528218646 Персијана Георгиевска Скопје
528430906 Светлана Ѓорѓимајкоска Прилеп
530234925 Виктор Каревски Скопје
530464445 Ѓоко Блажевски Скопје
Добитници од второто извлекување на 05.08.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
523642322 Игор Колески Битола
526642099 Анета Миланова Скопје
527350725 Африм Веселовски Скопје
527806340 Бети Нешкоска Прилеп
527970509 Александар Бојковски Битола
528513688 Оливера Јовановска Скопје
532206232 Горан Колевски Битола
Добитници од третото извлекување на 07.09.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
523827596 Градимир Јовановиќ Куманово
524394607 Иван Симеонов Скопје
526048113 Моника Рафтоска Струга
528105640 Маријана Петрушевска Куманово
528303231 Томе Меркоски Битола
529501040 Елисавета Богоеска Прилеп
530535190 Семир Адеми Тетово
Добитници од четвртото извлекување на 07.10.2021 год.
Број на претплатник Име и презиме Град
531789847 Илија Стојанов Кавадарци
526812460 Весна Гацова Штип
530731621 Елена Додевска Скопје
530671684 Благоја Смилев Скопје
527970587 Себастијан Илиевски Скопје
530691393 Алиме Демири Тетово
531168733 Ајше Ајети Скопје
Добитници од петото извлекување на 09.11.2021 год.
Број на претплатник Корисник Град
527853790 Миле Јосимовски Скопје
528843552 Јасмина Бошевска Битола
530308300 Оливер Димитровски Крива Паланка
531292596 Армандо Јашаров Скопје
523221254 Оливер Велковски Велес
528764261 Теа Андреа Прилеп
525268242 Силвер Лион Сервисес ДООЕЛ Струга
Добитници од шестото извлекување на 07.12.2021 год.
Број на претплатник Корисник Град
525944296 Џингис Вата Скопје
527966365 Неџмедин Хоџа Битола
530661137 ЈЗУ ЗДРАВСТВЕН ДОМ ОХРИД Охрид
528618286 Љупчо Арнаутовски Скопје
529011989 Жаклина Станоевска Кичево
531223877 Мартина Лазарева Струмица
531630950 Маја Ивановска-Стефановски Струга
Добитници од шестото извлекување на 11.01.2022 год.
Број на претплатник Корисник Град
518345081 Ристо Макаронов Штип
524694724 Владимир Златески Битола
528066404 Ванчо Ников Скопје
528757444 Бобан Талевски Скопје
531871257 Исен Ракиповски Куманово
532278987 Иван Жежов Штип
532326566 Алија Виган Гостивар

Активирај Е-сметка

Услугата Е-сметка можете да ја активирате на еден од следните начини:

 • преку веб-формата
 • преку мобилната апликација Мојот А1, во делот Сметки
 • со праќање SMS порака во која ќе ја наведете Вашата е-мејл адреса на бесплатниот број 140410
 • преку веб-страницата www.A1.mk во секцијата Мојот А1

Бизнис корисниците можат да активираат Е-сметка со давање согласност за електронска сметка на следниот начин.

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на 077 1234.

Активирајте ја услугата Е-сметка
и имате можност да освоите
пакет со 2 смартфони

Moto
E6 Plus
Motorola
One Macro

Со услугата Е-сметка Вашите месечни сметки ќе ги добивате електронски на Вашата е-мејл адреса, брзо, безбедно и секогаш навреме, наместо во хартиена форма.

Со активирање на Е-сметка, автоматски станувате учесник во извлекувањата во кои вкупно доделуваме 33 пакети со смартфон и телевизор.

Прво извлекување
04.02.2021
доделуваме
11
пакети
Второ извлекување
04.03.2021
доделуваме
11
пакети
Трето извлекување
06.04.2021
доделуваме
11
пакети

Право за учество во извлекувањето имаат сите А1 резидентни корисници (физички лица) со активна електронска сметка до денот на доделување на подароците, како и сите А1 бизнис корисници (правни лица) со дадена согласност за електронска сметка.

Сите корисници со активирана Е-сметка кои ќе направат навремено плаќање на сметките во наведениот рок, имаат двојно поголема можност за подарок.

Во извлекувањата учествуваат сите корисници кои имаат активирана Е-сметка најдоцна до последниот ден од претходниот месец.

Сите корисници кои претходно веќе ја имаат активирано услугата Е-сметка, автоматски и тие учествуваат во извлекувањата.

Правила за доделување подароци со активација на Е-сметка

Основни информации

Со иницијативата за активација на Е-сметка А1 Македонија ја промовира можноста за своите крајни корисници за користење на опцијата за добивање на месечните сметки по електронски пат (електронска сметка) и плаќање на месечните сметки по електронски пат (онлајн плаќање).

Во рамките на оваа иницијатива, А1 Македонија овозможува секој краен корисник кој ги исполнува условите наведени подолу, автоматски и без дополнителен надомест да биде вклучен во извлекување со можност да добие вреден подарок.

Услови за учество во извлекувањата на подароци
 1. Право за учество во извлекувањето имаат сите резидентни корисници (физички лица) на А1 Македонија со активна електронска сметка до денот на доделување на подароците, како и сите бизнис корисници (правни лица) на А1 Македонија со дадена согласност за електронска сметка;
 2. Сите корисници на А1 Македонија кои го исполнуваат условот под точка 1) и дополнително извршиле и онлајн плаќање на електронската сметка преку интернет страната www.A1.mk или преку апликацијата Мојот А1, учествуваат уште по еднаш во листата за извлекување, односно имаат двојно поголема шанса за добивање на подарок;
Датуми на извлекувања на подароци

А1 Македонија во текот на месеците Мај, Јуни и Јули 2020 година, ќе организира три одвоени извлекувања при што по случаен избор ќе извлече по 20 (дваесет) свои корисници кои ги исполнуваат условите наведени погоре и ќе им додели вредни подароци, и тоа:

Извлекувања Број и тип на подароци Период за учество
I извлекување на 05.05.2020 20 (дваесет) Пакети Motorola One Macro + Moto E6 Plus 01.04.2020 - 30.04.2020
II извлекување на 04.06.2020 20 (дваесет) Пакети Motorola One Macro + Moto E6 Plus 01.05.2020 - 31.05.2020
III извлекување на 03.07.2020 20 (дваесет) Пакети Motorola One Macro + Moto E6 Plus 01.06.2020 - 30.06.2020
Правила за извлекување и подигање на подароците
 • Месечните извлекувања на добитниците на подароци се вршат по случаен избор, по електронски пат, со помош на специјален софтвер;
 • Извлекувањата ќе се одржат во деловните простории на А1 Македонија во Скопје и ќе бидат контролирани од посебна комисија составена од претставници на А1 Македонија;
 • Сите корисници кои ќе добијат подарок од А1 Македонија ќе бидат контактирани со повик или преку SMS, а нивните имиња ќе бидат јавно објавени на веб-страницата на А1 Македонија - www.A1.mk;
 • Доставата на подароците до извлечените корисници ќе се изврши на адресата на добитникот на подарок, преку овластена компанија која врши поштенски услуги за достава;
 • Предавањето на подароците се извршува исклучиво лично на корисникот кој добил подарок од А1 Македонија, со приложување на документ за лична идентификација (лична карта или пасош). Во случај кога ќе се извлече бизнис корисник (правно лице), подарокот ќе го преземе овластеното лице на правното лице со приложување на документ за лична идентификација.
 • Доколку од оправдани причини корисникот кој добил подарок, не е во можност лично да изврши преземање на подарокот, тогаш подарокот може да го преземе друго ополномоштено лице со нотарски заверено полномошно дадено од корисникот;
 • При евентуална неуспешна достава на адресата која корисникот ја има дадено на А1 Македонија, корисниците кои добиле подарок може да ги подигнат своите подароци од деловните простории на А1 Македонија во Скопје (Плоштад Пресвета Богородица бр.1, Скопје) во рок од 90 (деведесет) дена од датумот на извлекување. Доколку во овој рок подарокот не се подигне од страна на корисникот, тогаш корисникот го губи правото да го подигне доделениот подарок.

За повеќе информации јавете се во Контакт центар на број 077 1234.