Корисничка поддршка

Како да го префрлам бројот од правно на физичко лице?

За промена на носителот на претплатничкиот договор потребно е да поднесете барање за пренос на претплатнички договор во најблиското А1 продажано место во присуство на постоечкиот и новиот сопственик на договорот. За реализација на оваа промена е потребно да се приложат валидни документи за лична идентификација на двајцата корисници како и валиден печат од правниот субјект.

Дали сте задоволни од одговорот?

Слични прашања